Oddziały dzienne

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale:

 • podstawę przyjęcia stanowi aktualne skierowanie do oddziału dziennego wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • świadczenia są nieodpłatne i realizowane w ramach umowy z NFZ
 • przyjęcie do oddziału poprzedza konsultacja lekarza psychiatry, na którą należy się zapisać telefonicznie (tel. 22 632 93 59) lub osobiście w Biurze Obsługi Pacjenta
 • pobyt w oddziale trwa 12 tygodni
 • oddział czynny jest w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00
 • oferta oddziału skierowana jest do pacjentów powyżej 18 r.ż.

Kryteria kwalifikacji:

 • zaburzenia lękowe, lękowo-depresyjne, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
 • myśli i czynności natrętne
 • zaburzenia osobowości
 • trudności w relacjach z ludźmi

Pacjenci są kwalifikowani do jednej z dwóch grup terapeutycznych. Grupa I jest prowadzona w nurcie psychodynamicznym, a jej oferta skierowana jest do osób powyżej 26 r.ż. Grupa II, tzw. grupa „młodych dorosłych”, jest przeznaczona dla osób w wieku 18-26 lat, a terapia w niej prowadzona jest w ujęciu poznawczo-behawioralnym. Do tej grupy szczególnie zapraszamy osoby borykające się z problemami związanymi z okresem usamodzielniania się, uniezależniania od rodziny pochodzenia oraz z dokonywaniem ważnych życiowych decyzji.

Obie grupy są półotwarte, tzn. systematycznie są do nich włączani nowi uczestnicy i wypisywani ci, którzy ukończyli 12-ty tydzień terapii. Każda z osób zakwalifikowanych do terapii zapoznaje się z aktualnie obowiązującym kontraktem terapeutycznym, omawia go z terapeutą z danej grupy i podpisuje przed przyjęciem do Oddziału. Członkowie grupy są zobowiązani do jego przestrzegania.

Pacjenci uczestniczą w intensywnej psychoterapii grupowej zgodnie z planem zajęć obowiązującym w danej grupie. W razie potrzeby włączana jest farmakoterapia, kontynuowane jest leczenie rozpoczęte przed terapią lub jest ono modyfikowane. Osoby pracujące mają możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego na czas trwania pobytu w Oddziale.

Kryteria wykluczające z leczenia w Oddziale to:

 • trwające ciężkie epizody depresyjne lub epizody maniakalne
 • zaburzenia psychotyczne i na podłożu organicznym
 • zaburzenia osobowości typu dyssocjalnego
 • wysokie ryzyko zachowań agresywnych i stosowania przemocy
 • czynne uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub okres abstynencji u osoby uzależnionej krótszy niż 2 lata lub abstynencja bez przebytej pełnej terapii uzależnienia
 • ciężka nieustabilizowana choroba somatyczna lub ciąża
 • toczące się postępowanie karne.

Podstawę leczenia stanowi intensywna psychoterapia grupowa prowadzona przez certyfikowanych psychoterapeutów, w razie potrzeby wspomagana farmakoterapią.
Zespół terapeutyczny Oddziału podlega regularnej superwizji.